ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนน อุดรธานี เลย, ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042 359 564
E-Mail : athsai1703@obecmail.obec.go.th

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ
1นายกัมปนาท  ศรีเชื้อผอ.สพป.นภ.2083-6712632
2นายบุญชู  สิทธิสอนรอง ผอ.สพป.นภ.2093-5361213
 กลุ่มอำนวยการ  
3นางนวพร  สมบัติธีระผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ085-7577340
4นายบัญญัติ  พันธ์พรหมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  087-9181093087-9961022
5นางจิตลัดดา  สัจจเขตเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)083-0712230
6น.ส.ยุภาวดี  ดวงลีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)093-4209922
7นางพัชรินทร์  คุยบุตรเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)088-3038480
8ส.ต.สงวนศักดิ์  ไชยศรีช่างไม้ ระดับ 3081-2620556
9นายสุดใจ  พลชัยช่างไฟฟ้า ระดับ 3 085-6573088
10นายประไพ  คืนดีช่างไฟฟ้า ระดับ 3 080-1789413
11นายบรรจง  ยางศรีช่างปูน ระดับ 3084-3936489
12นายนัฐพงษ์  คำหว้าช่างไม้ ระดับ 4062-1242707
13นางโสภา  ไชยศรีพนักงานทำความสะอาด089-5764295
14นางน้ำอ้อย  พรพลทองพนักงานทำความสะอาด085-2747952
15นายคันชัย  มอมุงคุณยามรักษาการณ์  087-0264451
16นายบุญมาชัย  ภายศรียามรักษาการณ์  093-0814199
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา082-8504909
18นางสาวชนัดตา  ไทยถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ093-4091376
19นายอักษร  เทียนสื่อเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ081-0585075
20นายศุภชัย  ทองโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน080-1917655
21น.ส.สุนิสา  จันคำภาเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)081-0517493
 กลุ่มนโยบายและแผน  
22น.ส.ลักษมี  สามิตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ081-7397763
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
23นางณัฏฐ์ปภา  ป้านภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ086-0037561
24น.ส.ชนัญชิดา  อินทะชัยเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)080-1858130
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
25นายชุมพล  จงรัตน์กลางผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7300638
26สิบเอกประภัทร  บำรุงภักดีนักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ089-2776622
27น.ส.เปรมวดี  เสนาชัยเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)080-1594539
28น.ส.วราภรณ์  ปิ่นคำเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)098-1469390
29น.ส.อาทิตยา  จันทร์เพ็ญมงคลเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)091-4913052
30นางธิดารัตน์  โคตรสุวรรณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)086-4817448
32น.ส.วนิดา  บุดดาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)063-0378578
 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  
33นางนิรมล  อินทร์เพชรผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-2629614
34นางณัตตยา   คำพิศาลนักวิชากาพัสดุ ชำนาญการ087-2195905
35น.ส.สรัญญา  สุพรมอินทร์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ094-6297836
36น.ส.สุกานดา  แก้วตาเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)088-0492618
37น.ส.อัมภาพร  ฝ่ายชาวนาเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)089-8414710
38น.ส.จิตรลดา  ศิริวงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)082-1029048
39นายจิรพันธ์  เจริญลาเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)081-0509418
40นายปกรณ์ศักดิ์  วงษ์ยาเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)096-2085213
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
41นางยวนใจ  พันตรีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน089-7154558
42นางจิราภรณ์  ม่วงสนิทนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 083-3409500
 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
43นายพิทักษ์  รันรัติยาผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา081-6706375
44นางสุภาภร  สิมลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ089-5776059
45นางนิรมล  บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ081-7397916
46น.ส.กฤตยา  ตระกูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ081-2628456
47นายวีระ  ศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ086-2339881
48น.ส.โสภา  พันธ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ081-8731715
49นายอดิศร  โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ081-3802023
50นายพัฐจักร  วันทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ094-3941915
51น.ส.ไพพยอม  พิมพ์พาเรือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ080-0119426
52นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ090-8356516
53นายเจียมพล  บุญประคมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ089-5761014
54น.ส.พีรญา  วาดวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ061-1583965
55นายภูมิทัศน์  เหล่าบุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ094-5049288
56นายวรากร  พรหมหวิริยกุลเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)086-5220355
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
57นายประภาส  พลไชยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่081-2972991
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
58นายอธิวัฒน์  สายสิงห์เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด080-1850492
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
59นางทองเหลียน  ประนันทังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ098-5956882
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
60น.ส.บลสิการ  ดอนโสภาเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)080-0088733
 กลุ่มกฏหมายและคดี  
61นายศุกชาญ  พันธ์โสภณนิติกร ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม086-0247729
  กฏหมายและคดี