ประเมิน ITA สพป.นภ.2 พ.ศ.2562

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน                          
O2 ข้อมูลผู้บริหาร                              
O3 อำนาจหน้าที่                             
O4แผนพัฒนาคุณภาพกาศึกษา               
O5ข้อมูลติดต่อ                                 
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                             
O7ข่าวประชาสัมพันธ์                     
O8 Q&A                                   
O9Social Network

การบริหารงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
         รายไตรมาส  
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ                  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
O17 E-Service                                       

การบริหารเงินงบประมาณ

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณราย          ไตรมาส
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                 หรือการจัดหารพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                  ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร                 บุคคล 
O
27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O
28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล               ประจำปี 
O
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต           
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                    
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร           
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี     
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ           ทุจริต รายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                  
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน                
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง  ผลประโยชน์                ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ