ผู้บริหาร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
Tel. 083-671-2632
E-mail  2508kumpanart@gmail.com

 

ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว
รอง ผอ.สพป.นภ.2
Tel. 080-740-5389
E-mail  drpraphaphorn@gmail.com

นายบุญชู สิทธิสอน
รอง ผอ.สพป.นภ.2
Tel. 089-840-7256
E-mail  boonchoosit@gmail.com

นายเจนภพ ชัยวรรณ
รอง ผอ.สพป.นภ.2
Tel.097-301-1156
E-mail  jenphopchai@gmail.com

นายพิทักษ์ รันรัติยา
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
Tel.081-670-6375
E-mail  phithak1962@hotmail.com

นายประภาส พลไชย
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
Tel.081-297-2991
E-mail  apraphas@gmail.com

นางยวนใจ พันตรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
Tel.089-715-4558
E-mail  y.puntree@gmail.com

นายชุมพล จงรัตน์กลาง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.081-730-0638
E-mail  athsai1703@obecmail.obec.go.th

นางนิรมล อินทร์เพชร
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tel.081-262-9614
E-mail  niramonin@gmail.com

นางนวพร สมบัติธีระ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tel.085-757-7340
E-mail  timtim6311@gmail.com

นายไพลวัน เรืองฤทธิ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.082-850-4909
E-mail  paiwna3646@gmail.com

น.ส.ลักษมี สามิตร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนสิน
Tel.081-739-7763
E-mail  lakmit@hotmail.com

นางทองเหลียน ประนันทัง
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
Tel.089-595-6882
E-mail  leantong_pranun@outlook.com

นายศุภชาญ พันธ์โสภณ
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
Tel.086-024-7729
E-mail  tonnam2550@hotmail.com

m