โครงสร้างบริหารงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายบุญชู สิทธิสอน

รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ