ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายหลักสูตร STEM & Robotics Camp

ด้วย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ามูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ขอความอนุเคราะห์ สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายหลักสูตร STEM & Robotics Camp เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีทักษะความรู้        เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการออกแบบนวัตกรรมอันเป็นทักษะอันพึงประสงค์ที่สำคัญข้อหนึ่งในการดำรงชีวิต    ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาผ่านชุดสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การจัดค่าย ครั้งนี้ ได้จัดโครงการสำหรับครูและนักเรียนพร้อมกันใน ๓ ช่วงชั้น คือ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมการออกแบบนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

          จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์การอบรมตามโครงการดังกล่าวให้คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนที่สนใจทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น โทร. ๐ ๒๘๒๖ ๘๒๘๓, อีเมล. stem@se-ed.com, เว็บไซต์ http://www.smarterthais.org