ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านทับใหญ่ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามโครงการฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้นจึงมีความประสงค์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุน    ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการบรรพชา ถือศีลปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รับ     การพัฒนาคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงได้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ทางวัดได้จัดให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันสร้างทานบารมี ด้วยการรับเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ผู้สนใจและมีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในครั้งนี้ ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารโดยสามารถโอนเข้าธนาคาร ดังนี้  ๑. ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี ประเภทออมทรัพย์เลขที่ ๐๕๒๖๓๑๐๐๓๙๕-๒ ชื่อบัญชี “บวชเณร  ภาคฤดูร้อน”/  ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี ประเภทออมทรัพย์เลขที่ ๙๘๒-๑-๓๕๗๗๓-๓ ชื่อบัญชี “บวชเณร   ภาคฤดูร้อน” /๓. ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม พระอธิการวิษณุ สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง ๑๖๘ หมู่ ๑ ต.ทับใหญ่    อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๓๒๑๓๐ โทร. ๐๘๑-๐๗๖-๒๓๘๐ แฟกซ์ : ๐๔๔-๐๖๑-๒๒๗