ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย        และนวัตกรรม ได้กำหนดจัดการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Thailand Science Drama Competition 2020 ขึ้น ในหัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet) ซึ่งเป็นโครงการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ประกอบด้วย การใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อเป็นการกระตุ้นเยาวชนและประชาชนให้นำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทประถมศึกษา และประเภททั่วไป โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทจะมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน International Science  Drama Competition 2020 ณ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ไปยังสถานศึกษาให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อส่งทีมเข้าร่วมการประกวด ทั้งนี้ สถานศึกษาที่สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nsm.or.th/event/competition/sciencedramacompetition.html และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๔๕๐, E-mail: somruthai@nsm.or.th  หรือ thailandsciencedrama@gmail.com