ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ขอประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไปสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและหลักสูตร Pre-Degree (นักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้น ม.๔ ถึง ม.๖) โดยจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nongbua.ru.ac.th