การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020

ด้วย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๒๑  ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเทศมาเลเซีย (Association of Science, Technology and Innovation – ASTI) เพื่อส่งเสริมความรู้ความสนใจของเยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยในปีนี้ ASTI ได้กำหนดหัวข้อการแข่งขันฯ  คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG) จึงขอให้ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจในสถานศึกษาทราบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asti.org.my และสมัครโดยตรงภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษาต้นสังกัด