ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียน    ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แบ่งการรับสมัครนักศึกษาเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย ๑. ระดับปริญญาโท รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดสอนที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวน ๓ หลักสูตร /๒. ระดับปริญญาเอก รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกสาขา เปิดสอนพื้นที่ศาลายา   ภาคพิเศษ จำนวน ๓ หลักสูตร จึงขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http://www.rcim.in.th และสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ที่โทร. ๐๙๒-๔๔๒-๘๐๐๐