ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๔.๓/๗๗๕ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ความว่า จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู) ตลอดถึงประชาชนทั่วไป และส่งเสริมผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู) และนักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เรื่องราวจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้นฯ ดังกล่าว ไปยังนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th และเฟสบุ๊คแฟนเพจ: ครูดี ๓๖๐ องศา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๓๕ (ในวันและเวลาราชการ)