ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๑๔ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์   หมายเลข ๐๖๕ ๔๑๙ ๕๕๓๕  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของนักการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เพื่อสร้างให้ครู     ทั่วประเทศมีความรู้ด้านการศึกษาพิเศษที่ถูกต้อง มีทักษะการสอนและสามารถจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรู้ได้ดีขึ้นและใช้ชีวิตใกล้เคียงเด็กปกติมากขึ้น อีกทั้งครูยังสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชมรมฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ เรื่อง และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๑ เรื่อง ดังนี้ ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ/๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา/ ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครู) /๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรวม/ ๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิ่งสำคัญที่สุดในการสอนเด็กพิเศษ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เหล่านี้ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจทราบ หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.spedthailand.com