การเผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานอื่นๆ

ด้วย สพป./สพม./หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ได้จัดส่งเอกสารวิชาการ วารสารประชาสัมพันธ์ จุลสาร และหนังสืออื่นๆ เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้สาธารณชนได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ ๑. สพม.เขต ๒๙ อุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ผ่าน QR CODE สำหรับสแกนข่าวสาร หรือลิ้งค์ http://wow.in.th/WnZb  และ ๒. สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผ่าน QR CODE สำหรับสแกนข่าวสาร และ URL : http://gg.gg/gs8c6