แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ออมเพิ่มดี มีแต่ได้”

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ได้จัดให้มีการรณรงค์สนับสนุนการออมเพิ่ม เพื่อความมั่นคงในยามเกษียณของสมาชิก โดยมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปรับอัตราและนำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (พันธมิตรสวัสดิการของ กบข. เป็นผู้สนับสนุนรางวัล) ทั้งนี้ข้อมูลแจ้งความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกมาจาก ๒ ช่องทาง คือ ๑. แจ้งเป็นเอกสารตามแบบฟอร์ม (แบบ กบข. อพ ๐๐๑/๒๕๕๙) และ ๒. แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ กบข. (กบข.นำส่งข้อมูลนี้ให้ท่านในระบบ MCS-WEB ตามอ้างถึง) เพื่อให้ท่านสามารถนำรายการแจ้งความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกที่แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ กบข. (ช่องทางที่ ๒) มาบันทึกในระบบจ่ายตรงได้รวดเร็ว กบข.จึงจัดทำขั้นตอนการดำเนินการอย่างย่อมาให้ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยท่านสามารถดูขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียดได้ที่หน้าจอ Log-in ของระบบ MCS-WEB และหากท่านพบท่านข้อขัดข้องในการใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับที่เบอร์โทร. ๐ ๒๖๓๖ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๗๖