ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำประจำปี พ.ศ. 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำประจำปี พ.ศ. 2563http://www.otep.go.th