ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโควิด 19 ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโควิด 19  ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิดhttps://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/video-nupethsep1-covid19/