ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ http://www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th