สำนักงานจังหวัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน คปภ ได้มีการเปลี่ยนสายบังคับบัญชาใหม่ และเรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.gad.moi.go.th

สำนักงานจังหวัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน คปภ ได้มีการเปลี่ยนสายบังคับบัญชาใหม่ และเรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gad.moi.go.th