BIG DATA

ข้อมูลผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562

รายงานข้อมูลผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐานรายปี

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560