DATA Center

  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุมบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ