ประเมิน ITA สพป.นภ.2 พ.ศ. 2563

หัวข้อ

O1-O48

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน         
O2 ข้อมูลผู้บริหาร                 
O3 อำนาจหน้าที่                            
O4แผนพัฒนาคุณภาพกาศึกษา              
O5ข้อมูลติดต่อ                                
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
O7ข่าวประชาสัมพันธ์                    
O8 Q&A                                  
O9Social Network

กลุ่มต่างๆ

การบริหารงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส 
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ                 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                   
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service                                       

กลุ่มต่างๆ

การบริหารเงินงบประมาณ

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหารพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        ประจำปี

กลุ่มต่างๆ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร  บุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต          
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ​

กลุ่มต่างๆ

การป้องกันการทุจริต    

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                   
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร               
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กลุ่มต่างๆ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน               
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์      ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

กลุ่มต่างๆ