ประเมิน ITA สพป.นภ.2 พ.ศ. 2563

ข้อ

ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน         
O2 ข้อมูลผู้บริหาร                 
O3 อำนาจหน้าที่                     
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน           
O5ข้อมูลติดต่อ                         
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
O7ข่าวประชาสัมพันธ์                
O8 Q&A                                  
O9Social Network

O1 อำนวยการ  
O2 อำนวยการ (Tel,E-mail)
O3 อำนวยการ
O4 นโยบายและแผน
O5  อำนวยการ
O6  กฏหมายและคดี (ลิงค์)
O7 อำนวยการ
O8  ศน.เจียมพล
O9 อธิวัฒน์

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ                 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                   
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service                                       

O10 นโยบายและแผน
O11 นโยบายและแผน

 

O12 อำนวยการ
O13 ทุกกลุ่ม
O14 ทุกกลุ่ม
O15 ทุกกลุ่ม
O16 ศน.กมลวลี

O17 ศน.เจียมพล

การบริหารเงินงบประมาณ

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี          
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหารพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        ประจำปี

O18 บริการงานการเงินฯ
O19 บริการงานการเงินฯ
O20 บริการงานการเงินฯ
O21 บริการงานการเงินฯ
O22 บริการงานการเงินฯ
O23 บริการงานการเงินฯ
O24 บริการงานการเงินฯ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร  บุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต          
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ​

O25 บุคคล

O26 บุคคล

O27 บุคคล

O28 บุคคล

O29  นิติกร

O30 นิติกร

O31 นิติกร

O32 ศน.เจียมพล

O33 ทุกกลุ่ม

การป้องกันการทุจริต    

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                   
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร          
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร               
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 เอ็กซ์เพิ่มหน้า+รูป

O35 ทุกกลุ่ม

O36  ตสน.

O37  ตสน.

O38 อำนวยการ

O39 ศน.

O40 ศน.

O41 ศน.

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน               
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 ศน.
O43 ศน.