[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 3.87.147.184     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 63 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
 


ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


วิสัยทัศน์

      บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย


พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์

1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความเป็นสากล 
สู่การเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน

2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค

3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการบริหารและจัดการเรียน 
การสอน โดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4) สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับสากล

 

กลยุทธ์

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

2) ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

3) พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ