วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ “สนุกกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี การเกิดสุริยุปราคา ณ หว้ากอ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่นั....
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ในฐานะผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ปวงชนชาวไทย ดังนั้น พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จึงได้เปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบันนี้ นอกจากจะเป็นเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจฯ ที่สำคัญของทั้งสองพระองค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างยั่....
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วย มูลนิธิสถาบันการพูดแบบทูต (Diplomatic Speaking Institute Foundation) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสาธารณกุศลให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทฤษฎีธรีซาวด์ (Three Sound Theory) ที่คิดค้นโดย ร้อยเอก ศจ.ดร.จิตรจำนง สุภาพ เป็นทฤษฎีพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมมากที่สุดจากองค์กรต่างๆ กว่า ๕,๐๐๐ องค์กรทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่ครบรอบ ๔๕ ปีของมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษขึ้น ให้กับองค์กรต่างๆ ๔๖ องค์กร ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่....
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต “น้องลุ่มภู” เพื่อสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การประกวดออกแบบมาสคอต “น้องลุ่มภู” ถึงกลุ่มเป้าหมายนักออกแบบและผู้สนใจโดยทั่วไป จึงขอความร่วมมือ สพป.ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เรื่องดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจทราบ ดังรายละเอียดที่แนบ ....
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” ซึ่งยังขาดแคลนหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ใน....
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด จัดการประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES "ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3" หัวข้อระดับภาค "ท่องโลกทะเล เหนือจินตนาการ" ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งกลุ่มผู้ชนะระดับประเทศจะได้เดินทางไปประเทศอิตาลี ที่พร้อมให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดพิเศษในชีวิต โดยเปิดรับผลงานระดับภาคตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.masterart.co.th ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ตามที่ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะดำเนินการจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔ (๑.) ระดับชั้น ม.๑-๓ โรงเรียนขยายโอกาสฯ สังกัด สพป., (๒.) ระดับชั้น ม.๑-๖ ห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนสังกัด สพม.และ (๓.) ระดับชั้น ม.๑-๖ ห้องเรียนทั่วไป สังกัด สพม./สพป.ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองโลก ภายใต้แนวคิด “Beyond ASEAN and Global Citizenship” ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้เรียนรู....
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาเสนอชื่อบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดา....