วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการด้านร้านอาหารมานานกว่า ๔๔ ปี ได้เปิดดำเนินการด้านศึกษาโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยให้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเพื่อสร้างบุคลากรให้ตรงกับลักษณะองค์กร จึงได้เปิดรับนักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ส....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วย สำนักงาน ศธจ.หนองบัวลำภู แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๒๖/๑๐๓๓ ลว. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ความว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเลิกบุหรี่ จำนวน ๓ ล้านคน ในระยะเวลา ๓ ปี เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เกิดการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรม การประกวดเขียนเรีย....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ทุกท่าน ได้เข้ามาร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร “สิรินทร” สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการเรียน การสอนหลักสูตรภูมิศาสตร์ที่ปรับปรุ....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ระยะ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนดีที่สังคมคาดหวัง มีคุณธรรม จร....
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ “มหาดไทย ชวนรู้” ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางคลื่นความถี่ FM.91.0 MHz (สวพ.๙๑) ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านร่วมรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้”ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และแจ้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ รับฟังรายการฯ ตาม....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๓๖ คน จำแนกเป็นสมาชิกประเภทสามัญตลอดชีพ จำนวน ๓๑ คน และประเภทสมทบ จำนวน ๕ คน สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องและไม่มีผลงานในเชิงประจักษ์เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลงานในเชิงประจักษ์ตามวัตถุประสงค์ จังหวัดหนองบัวลำภูจึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ ๑. เชิญชวนให....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ศูนย์เครือข่ายฯ สุวรรณคูหา 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 ร่วมกับส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดอบรมบุคลากรวิถีพุทธและเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมือแสน โดยพระมหาชัยพร จนฺทวงฺโส พระวิทยากรจากส่ว....
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของดีของฝาก การเดินทางบริการและแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำแผ่นพับการพัฒนาพระราชวังสนามจันทน์ สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังสนามจันทน์ แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่า....