วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) ในระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ เชื่อมโยงเว็บไซต์ http://tjssf2018.pccpl.ac.th การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพั....
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าสถาบันพระปกเกล้าแจ้งประชาสัมพันธ์ “หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๙” อบรมทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันพระปกเกล้า มีระยะเวลาอบรมประมาณ ๙ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kpi.ac.th จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่สนใจในสัง....
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
  https://drive.google.com/drive/folders/16EDU63ZMaIdFLdmP7MF8wh7oYv3OR52h?usp=sharing....
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากจังหวัดหนองบัวลำภูว่า วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงประโยชน์แก่ชาติอเนกอนันต์ตลอดรัชสมัย ดังนั้น จังหวัดหนองบัวลำภู จึงกำหนดจัดงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดังรายละเอียดที่แนบ ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือสำนักง....
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Dr.John Stiles นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์และกลยุทธ การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “An Introduction to STEM Education best practices and Lesson Desige #2” เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้กลวิธีการสอนแบบสืบค้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่....
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์โครงการสวัสดิการ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก โดย ธอส.แจ้งว่าได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)” กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำ ที่มีความต้องการสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยและสามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น ....
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครือบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการดำเนินการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการยกระดับพัฒนาการทางสมองและเน้นย้ำความรู้คู่คุณธรรม จึงมีความประสงค์ขอนำเสนอรายการสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณ....
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒,๓,๔ สพม.เขต ๓๒ ศธจ.บุรีรัมย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชว....