วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 101 ครั้ง)
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน....
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์การคัดเลือกร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดส่งแบบสำรวจดังกล่าวถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ....
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ครบรอบ ๒๕ ปี จังหวัดหนองบัวลำภู ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒๕ รูป ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑๕ วัน จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดและประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกองบวช กองละ ๕,๐๐๐ บาท โดยขอให้ส่งแบบตอบรับผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพกองบ....
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง รับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562....
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนฯ ประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงขอความร่วมมือ สพป.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ edf.moe.go.th หรือ ww....
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วยศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๕ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู : เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การปฏิรูปการศึกษา” บนพื้นฐานประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่าครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอปัญญาการจัดการความรู้ (Wisdom) ความเป็นครูในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล และนำเสนอ How To “ครูเปลี่ยนคน” จาก....
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องมือด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษแห่งแรก ของไทยในชื่อ EOL System หรือ EOL เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกในยุคดิจิทัล ๔.๐ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การสร้างชาติใน ๒๐ ปีข้างหน้า จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๙ “General English Proficiency Online Test by EOL System” หรือ GEPOT 9 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ สมัครเข้าร่วมการทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด ๒๔ ชั่งโมง ผ่าน www.EngTest.net โดยมีค่....
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
   ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบการเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะและวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษให้กับคนไทยด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นับเป็นระบบภาษาอังกฤษออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า EOL System ซึ่งระบบดังกล่าวได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของคนไทยกว่า ๙๐% และหากเปรียบเทียบกันในระดับอาเซียนแล้ว การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในลำดับที่ ๗ จาก ๑๑ ชาติอาเซียน ขณะที่เรากำลังขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ๔.๐ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรใ....