วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สุขบัญญัติแห่งชาติ ได้รับอนุมัติให้เป็นนโยบายระดับชาติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ และกำหนดให้วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ” โดยให้หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่สุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน สร้างเสริมสุขภาพ และลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งกรม....
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จะดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ นั้น ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวดได้ที่....
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่า กรมประมงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙ หัวข้อ “ปลานิลของพ่อ” ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับชั้น ป.๑-๓, ชั้น ป.๔-๖ และชั้น ม.๑-๓ โดยกำหนดส่งผลงานได้ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ดูรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ กรมประมง กระทรวงเกษตรแล....
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 (ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นภ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ) ***ดังเอกสารแนบท้ายนี้....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล สัมภาษณ์ ภาพถ่าย ข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนิตยสาร “หนองบัวลำภู ปี ๒๕๖๐” รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานของบริษัท สมาร์ท บิซิเนสไลน์ จำกัด ผู้จัดทำนิตยสาร SBL MAGAZINE บันทึกประเทศไทย ซึ่งจะเดินทางมาบันทึกภาพและกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูในหลากหลายมิติ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีประจำจังหวัด รวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น ฯลฯ เพื่อน....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้แจ้งเตือนว่าขณะนี้มีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry ระบาดไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft จึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากโลกออนไลน์ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานซึ่งอาจดาวน์โหลดไฟล์มัลแวร์หรือโปรแกรม ที่ถูกสร้างขึ้นมาสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวจากการเปิดไฟล์เอกสารที่แนบมากับอีเมล์ ซึ่งเมื่อมัลแวร์เรียกค่าไถ่ดังกล่าวเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว จะเข้าไปล็อคเอกสารต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งา....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 78 ครั้ง)
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 *** ดังเอกสารแนบท้ายนี้....
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 66 ครั้ง)
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ***ดังเอกสารแนบท้ายนี้....