วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ รพ.ศุภมิตร จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน ตามโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” สำหรับข้าราชการครู คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และข้าราชการทุกหน่วยงานฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมศักดิ์ ดินะคัต โทร.๐๘๖....
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดหัวข้อการประกวดคือ “สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่สนใจ....
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ได้กำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้น ป.๑, ม.๑,และ ม.๔ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ทราบ และคัดกรองผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะยากลำบากในลักษณะต่างๆ ให้มีโอกาสได้ศึกษา เล่าเรียน ซึ่งสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย ได้ตามวัน - สถานที่ที่กำหนด หรือส....
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government Monbukagakusho: MEXT Scholarship for 2019” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ในการนี้ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ....
วันพุธที่ 09 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 63 ครั้ง)
  ประกาศ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.แจ้งว่าสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัด การเรียนรู้ ได้รับอนุมัติจาก ม.รามคำแหง ให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รุ่น ๑๘ (หัวหมาก) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรับสมัครช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และรับสมัครช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และเปิดเรียนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัค....
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการห้องเรียนกีฬา ตามประกาศ สพฐ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากล สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ จึงมีความประสงค์จะรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หรือสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.kanchanapis....
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการจัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวดช่วงชั้นละไม่เกิน ๒ คน ดังนี้ ๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓ หรืออายุระหว่าง ๖ - ๙ ปี) /๒. ช่วงชั้นที่ ....