วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560 ทุนพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, 4-6 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, 4-6 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ กระตุ้นให้เยาวชน เกิดการเรียน....
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู แจ้งว่า ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดำเนินการ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ๑. ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จึงจะทำงานได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๒. ผู้ใดจ้างผู้ประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ....
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดงาน “โครงการสัมมนาวิชาการ-ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูร-ณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของครู ต่อการเตรียมพร้อมสู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐ ให้สามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียน และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับการประกันคุณภาพสถานศึกษาแล....
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดโครงการไหว้ครูและครอบครูทางด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๙ ม.ราชภัฏอุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความกตัญญูต่อคุณครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกร....
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2560 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017....
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (สพม.๑๙) จังหวัดเลย ได้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน ไปอยู่แห่งใหม่ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน ดังนี้ ๑. ที่ตั้งเลขที่ ๓๓๔ หมู่ ๕ บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ ๒. การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์/โทรสาร ๒.๑. หมายเลขโทรศัพท์กลางระบบตู้สาขาอัตโนมัติ ๐ ๔๒๘๗ ๐๔๐๙ ๒.๒. หมายเลขโทรสาร ๐ ๔๒๘๗ ๐๔๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ....
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม 23 ครั้ง)
  ....
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 214 ครั้ง)
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ***รายละเอียดดังแนบ....