วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ได้จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็น ๖ ประเภทเครื่องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ขิมสาย และระนาดเอก ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
  ตามที่สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะมีการมอบโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันครูโลกปี ๒๕๖๐ (วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยได้เปิดรับสมัครครูเกียรติคุณ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น แต่เนื่องด้วยข้าราชการครูจำนวนมากได้จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะมีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๑๗.๓/ว ๔๒๐๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ความว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา “มหาดไทยชวนรู้” โดยเป็นการออกอากาศ เป็นประจำทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น. ทางคลื่นความถี่ FM.91.0 MHz (สวพ.๙๑) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ แจ้งให้ข้าราชการแ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพี่นำน้องรักษ์นํ้า ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 12-15 ปี ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดทรัพยากรนํ้า ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับจากพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เผยแพร่สู่สาธารณะ....
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
  รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เผยแพร่สู่สาธารณะ....
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
  ด้วย ศธจ.หนองบัวลำภู แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้จัดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษา สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย/กรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากมูลนิธิฯ และประชาชนทั่วไป....
วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
  ด้วยกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Chulabhorn ,s Science-Math Test 2017) ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมนักเรียนระดับประถมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่เสมอ และกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ เพื่อบริการทางวิชาการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในโอกาสนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เ....