วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยกองทัพภาคที่ ๒ แจ้งว่า มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จะจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอความกรุณาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ได้จัดส่งโครงงานนักเรียนเข....
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยโครงการเยาวชนยูอีซี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) แจ้งว่า ได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโรงเรียนมัธยมรัฐบาลของต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเยาวชนและอาจารย์ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเยาวชนชาวต่างชาติ ฯลฯ เป็นประจำทุกปี สำหรับในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ ทางโครงการฯ ได้จัดให้เยาวชนและครูอาจารย์ชาวไทยได้เดินท....
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเรียนเชิญผู้สนใจในสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ (๑.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กในวัยฝัน ในศตวรรษที่ ๒๑” ค่าลงทะเบียน ๒,๒๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วิทยากรโดยอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ (ครูเอื้อ) (๒.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาทักษะทางสมอง EF” ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.บัญญัติ ย....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC.ได้มีความมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูไทย ในฐานะผู้ให้ที่สำคัญในระบบการศึกษาไทย ให้มีพลังกาย กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ สร้างอนาคต ที่แข็งแรงของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีกิจกรรมคัดเลือก ๑๐ ครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน” ในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน นั้น ในปี ๒๕๖๑ จึงได้สานต่อโครงการฯ โดยเปิดพื้นที่ให้ครูต้นแบบได้แสดง....
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Code.org® เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดงานสัมมนาตามโครงการสัมมนาวิชาการ “รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)” ภายใต้แนวคิด “Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เกิดแรงบันดาลใจและเห็นแนวโน้มการศึกษาด้าน Computing Science ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับการจัดการเร....
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco breaks hearts” ในโอกาสดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” เพื่อแสดงถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ....
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จะจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับสมัครระดับละ ๒๕ ทีม เท่านั้น ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ จึงขอความร่วมมือเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และสามารถดูรายละเ....
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนให้กับทหารผ่านศึกเกาหลีชาวไทย ตลอดจนบุตร หลาน ของทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีผลัดที่ ๑-๖ หรือระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๕๔ (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๗) โดยให้สมัครได้ ๑ คน ต่อทหารผ่านศึก ๑ ท่าน แบ่งประเภทโครงการเป็น ๖ ประเภท และสามารถสมัครได้ตลอดปีทาง www.facebook.com/th.kr.descendants และ E-mail: kwv.thai@gmail.com ในการนี้ สพฐ.ศธ.จึงขอให้ สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอี....