[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว ( อ่าน : 74 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27
14/ธ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2( อ่าน : 99 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ ดร.เจริญ ราชโสภา
6/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 105 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
29/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5( อ่าน : 208 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ นายไพศาล เพียสังกะ
10/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 207 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ chatchai
9/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 664 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเจียมพล บุญประคม
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( อ่าน : 251 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นายอัครเดช พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 218 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางสาวคณิต เลขตระโก
1/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแนวคิดไฮสโคป ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1( อ่าน : 175 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นางสาวนุชรินทร์ ดอนมั่น
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 192 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางสาวกัญญาพัชร บุดดีเหมือน
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 178 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจิราภรณ์ สีสงนาง
9/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 752 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นายพชรพล ธาตุมณี
21/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2067 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ ผู้รายงาน นายนฤบดินทร์ นันทะกุล ปีการศึกษา 2559
5/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 301 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประจักร์ จันทรพิทักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
20/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010( อ่าน : 408 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายรัฐพล สุพรรณตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( อ่าน : 1053 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
27/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1657 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ นายสุนทร สังข์วงศ์
1/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 672 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาวสุชาดา พรมแดง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
17/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง ( อ่าน : 480 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ประกาศ ไชยนาม
20/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ( อ่าน : 801 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เสกสัณห์ ลุนบง
20/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>