[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.166.203.17     
เมนูหลัก
ita

เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 62 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5( อ่าน : 67 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นายไพศาล เพียสังกะ
10/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 76 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ chatchai
9/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 533 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเจียมพล บุญประคม
2/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( อ่าน : 111 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นายอัครเดช พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 135 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ นางสาวคณิต เลขตระโก
1/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแนวคิดไฮสโคป ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1( อ่าน : 87 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางสาวนุชรินทร์ ดอนมั่น
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 116 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางสาวกัญญาพัชร บุดดีเหมือน
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 141 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจิราภรณ์ สีสงนาง
9/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 332 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นายพชรพล ธาตุมณี
21/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 676 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ ผู้รายงาน นายนฤบดินทร์ นันทะกุล ปีการศึกษา 2559
5/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 233 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประจักร์ จันทรพิทักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
20/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010( อ่าน : 337 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายรัฐพล สุพรรณตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( อ่าน : 407 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
27/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 578 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นายสุนทร สังข์วงศ์
1/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 382 / ดาวน์โหลด : 46 ) เจ้าของ นางสาวสุชาดา พรมแดง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
17/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง ( อ่าน : 416 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ประกาศ ไชยนาม
20/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ( อ่าน : 395 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เสกสัณห์ ลุนบง
20/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว ( อ่าน : 340 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ประเสริฐ โพธิ์ชัย
20/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 346 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวณัฐพร ไชยศรี
17/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ( อ่าน : 299 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นรงณ์ เห็นหลอด
14/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>