[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.198.122.70     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 137 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 54 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายสุนทร สังข์วงศ์
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 369    จำนวนดาวน์โหลด : 36 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนด  2) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50   ขึ้นไป  3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน  4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ผู้รายงานสร้างขึ้นในระดับมากขึ้นไป  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  จำนวน  11  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยาก (P) ระหว่าง  0.53 - 0.78  ค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.25 - 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ 0.92  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่  0.42 – 0.85 และมีค่าความเชื่อมั่น  (α)  เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  
t – test  แบบ Dependent Sampling
 
ผลการศึกษาพบว่า
               1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.74 / 84.09  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
               2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.6714    แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  67.14
               3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
               4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (=4.43)   
           โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพเหมาะสม  นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้  จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ม.ค./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5/พ.ย./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2560
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 27/มิ.ย./2560
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/มิ.ย./2560ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:33:41
  ข้อความ :

     Moncler Outlet Air Max Pas Cher Polo Ralph Lauren Longchamp Handbags Air Max Shoes Pandora Bracelet Jordan Retro 11 Pandora UK Lebron James Shoes Louboutin Shoes Red Bottoms Adidas Shoes For Women Puma Shoes For Men Louboutin Shoes Pandora Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Pandora Charms Sale Clearance Yeezy Shoes Nike Outlet Store Pandora Charms Pandora Jewelry Canada Nike KD Shoes Moncler UK Timberlad Boots For Men Christian Louboutin Shoes Adidas Outlet Air Max 90 Pas Cher Nike Shoes For Men Pandora Jewelry 70% Off Clearance Nike Shoes Air Force 1 Christian Louboutin Shoes Jordan 11 GYM Red


โดย : Marc    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 02:45:12
  ข้อความ :

     Nike Cortez Men Nike Air Max Yeezy Blue Tint Pandora Outlet Yeezy Shoes Skechers Shoes UK Michael Kors Canada Yeezy Shoes Nike Outlet Store Birkenstock Kyrie Irving Shoes Adidas Yeezy Kate Spade Outlet Birkenstock Sandals Under Armour Clearance Ralph Lauren Outlet Pandora Charms Nike Huarache Kyrie Irving Shoes Clarks Shoes Birkenstock Outlet Adidas Yeezy Boost 350 Nike Vapormax Coach Outlet Michael Kors Canada Jordan 11 Polo Ralph Lauren Outlet Pandora Jewelry Air Jordan 11 Air Max 2018 Soccer Shoes Ralph Lauren Outlet Online Curry 4 Coach Outlet Goyard Bags Curry 4 Shoes Adidas NMD Adidas Yeezy Boost 350 Nike Air More Uptempo Ultra Boost Longchamp Outlet Sale Fidget Spinners Ultra Boost Pandora Jewelry Fenty Puma Lebron 15 New Jordans 2018 Air Max 95 Polo Ralph Lauren Outlet Stephen Curry Shoes Fenty Puma Jordan Space Jam 11 Lebron 15 Ghost Longchamp Ralph Lauren Adidas Shoes For Women Christian Louboutin Adidas Outlet Harden shoes Pandora Jewelry Pandora Jewelry Nike Vapor Max Kate Spade Outlet Vans Ralph Lauren Outlet Online Yeezy Boost 350 Air Max 90 Red Bottom Shoes For Women Birkenstock Shoes


โดย : Woodrow    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:33:20
  ข้อความ :

     Pandora Jewelry Outlet Ralph Lauren Air Max 95 Red Bottom for Women Pandora Jewelry Birkenstock Outlet Air Jordans Lebron 15 James Harden shoes Nike Air Vapormax Skechers UK New Jordans 2018 Birkenstock Longchamp Bags Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Online Adidas Yeezy Shoes Coach Outlet Under Armour Stephen Curry Shoes Michael Kors Canada Coach Outlet Yeezy Shoes Goyard Yeezy Boost 350 Kyrie Irving Shoes Nike Cortez Birkenstock Shoes Michael Kors Canada Pandora Adidas Outlet Jordan 11 Space Jam Ralph Lauren Outlet Online Adidas NMD Nike Air Uptempo Nike Vapor Max Vans Shoes Ralph Lauren Outlet Curry 4 Release Dates Kate Spade Outlet Birkenstock Yeezy Blue Tint Nike Outlet Store Adidas Shoes For Men Ultra Boost Adidas Yeezy Christian Louboutin Adidas Ultra Boost Nike Huarache Longchamp Outlet Kate Spade Outlet Online Fenty Puma Pandora Jordans 11 Yeezy Boost 350 V2 Air Max 90 Fenty Puma Pandora Jewelry Outlet Polo Ralph Lauren Outlet Clarks Shoes Air Max 2018 Spinners Fidget Soccer Cleats Kyrie Irving Shoes Lebron 15 Pandora Charms Sale Clearance Curry 4 Yeezy Nike Air Max 2018


โดย : Micheal    ไอพี : 216.169.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict@nb2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป