[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.226.103.73     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 136 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 53 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายสุนทร สังข์วงศ์
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 282    จำนวนดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนด  2) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50   ขึ้นไป  3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน  4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ผู้รายงานสร้างขึ้นในระดับมากขึ้นไป  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  จำนวน  11  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยาก (P) ระหว่าง  0.53 - 0.78  ค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.25 - 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ 0.92  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่  0.42 – 0.85 และมีค่าความเชื่อมั่น  (α)  เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  
t – test  แบบ Dependent Sampling
 
ผลการศึกษาพบว่า
               1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.74 / 84.09  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
               2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.6714    แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  67.14
               3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
               4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (=4.43)   
           โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพเหมาะสม  นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้  จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ม.ค./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5/พ.ย./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2560
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 27/มิ.ย./2560
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/มิ.ย./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict@nb2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป