[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.80.96.153     
เมนูหลัก
ita

เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 62 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010

เจ้าของผลงาน : นายรัฐพล สุพรรณตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
อังคาร เธ—เธตเนˆ 27 เน€เธ”เธทเธญเธ™ มิถุนายน เธž.เธจ.2560
เข้าชม : 336    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
 
           รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ  เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010
วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า1)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ 
เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010  วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะปฏิบัติ  เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  43)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติ  เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010วิชาคอมพิวเตอร์ง14201
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4และ
4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่มีต่อชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4โรงเรียน
บ้านโนนสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ง14201กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 
2559  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน27คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยการ t-test (Dependent Samples)ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
               1.  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010  วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.55/84.43  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
               2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010  วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4มีค่าเท่ากับ  0.7397ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ73.97
               3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010  วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย12.07และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  25.33  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010  วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
           การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ  เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010  วิชาคอมพิวเตอร์ง14201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติระดับมาก กล่าวได้ว่า  ชุดฝึกทักษะปฏิบัตินี้  สามารถนำไปใช้เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 27/มิ.ย./2560
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 17/เม.ย./2560
      การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16/ก.พ./2560
      การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 19/ม.ค./2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 7/ก.ค./2559