[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.80.96.153     
เมนูหลัก
ita

เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 62 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายประจักร์ จันทรพิทักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
พุธ เธ—เธตเนˆ 20 เน€เธ”เธทเธญเธ™ กันยายน เธž.เธจ.2560
เข้าชม : 230    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก 

                       รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ผู้ศึกษา           นายประจักร์  จันทรพิทักษ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านต่างแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ปีที่ศึกษา        ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560
 
 
                                                             บทคัดย่อ

           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก 

รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อ 1)  พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5   และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านต่างแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  15  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการใช้  t-test (Dependent Samples) ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
               1.  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่า  84.16/85.50  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  แสดงว่า   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยนักเรียนมีคะแนนทดสอบระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าร้อยละ  80
               2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
มีค่าเท่ากับ  0.7692  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  76.92
               3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงว่า  นักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนจริง 
               4.  คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.96)  ด้านที่นักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  นักเรียนพอใจชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพราะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  (ค่าเฉลี่ย  4.65)  และนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้  (ค่าเฉลี่ย  4.51)  นอกจากนั้นอยู่ในระดับมาก

           โดยสรุป  การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 15101  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  ระดับมาก  กล่าวได้ว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561
      การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2/ก.ค./2561
      การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4/มิ.ย./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1/มิ.ย./2561