[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.224.108.85     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 138 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 54 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิราภรณ์ สีสงนาง
พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 42    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้รายงาน นางจิราภรณ์  สีสงนาง  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
บทคัดย่อ    
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อย ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน   ซึ่งใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อที่มีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลจากการศึกษาพบว่า     

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 84.27/80.44 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.6986 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการเรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 69.86 
3.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     โดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สามารถน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาอื่นๆ และระดับชั้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปงานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ม.ค./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5/พ.ย./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2560
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 27/มิ.ย./2560