[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิราภรณ์ สีสงนาง
พุธ เธ—เธตเนˆ 9 เน€เธ”เธทเธญเธ™ พฤษภาคม เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 177    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้รายงาน นางจิราภรณ์  สีสงนาง  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
บทคัดย่อ    
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อย ละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน   ซึ่งใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อที่มีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลจากการศึกษาพบว่า     

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 84.27/80.44 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.6986 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการเรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 69.86 
3.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     โดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สามารถน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาอื่นๆ และระดับชั้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปงานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561