[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวกัญญาพัชร บุดดีเหมือน
พฤหัสบดี เธ—เธตเนˆ 31 เน€เธ”เธทเธญเธ™ พฤษภาคม เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 192    จำนวนดาวน์โหลด : 23 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
           รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  
เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า  1)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา
ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC 
เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหนองค้อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  21  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรการคำนวณหาค่า  E1/E2  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  ตามวิธีของกูดแมนและชไนเดอร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้  t-test (Dependent  Sample)  ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
               1.  ชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  เรื่องโจทย์ปัญหา
บทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.70/86.07  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
               2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเท่ากับ  0.7754  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  77.54
               3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  15.19  และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  34.43  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
จากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก
           การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  
เรื่องโจทย์ปัญหาบทประยุกต์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 16101  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC  ระดับมาก กล่าวได้ว่า  ชุดฝึกทักษะโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC นี้  สามารถนำไปใช้เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561