[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแนวคิดไฮสโคป ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาวนุชรินทร์ ดอนมั่น
พฤหัสบดี เธ—เธตเนˆ 31 เน€เธ”เธทเธญเธ™ พฤษภาคม เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 175    จำนวนดาวน์โหลด : 27 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ตามแนวคิดไฮสโคป  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 
จัดทำขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแนวคิดไฮสโคป  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่ม  ตามแนวคิดไฮสโคป  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 29  คน  โรงเรียนบ้านหนองค้อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือ  1.  กิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
2.  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  โดยประเมินคุณลักษณะ  3  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านดี 
2)  ด้านเก่ง  3)  ด้านสุข  สำหรับครูและผู้ปกครอง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการใช้  t-test
(Dependent Samples) ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
           ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
               1. ชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
ตามแนวคิดไฮสโคป  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.10/88.83
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80
               2.  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  หลังการใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่ม  ตามแนวคิดไฮสโคป  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
           โดยสรุป  การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกสมาธิและกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ตามแนวคิดไฮสโคป  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  เป็นนวตกรรม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ให้กับเด็กระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561