[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 3.80.224.52     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางสาวคณิต เลขตระโก
ศุกร์ เธ—เธตเนˆ 1 เน€เธ”เธทเธญเธ™ มิถุนายน เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 223    จำนวนดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและ
การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2.  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหนองด้วง
วังประทุม  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560  จำนวน  13  คน
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี  3 ชนิด  ได้แก่  1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  และการบวก การลบ  การคูณ การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  15  เล่ม  รวมทั้งสิ้น  16  ชั่วโมง   2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน  และการบวก การลบ  การคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  15  แผน รวมทั้งสิ้น  16 ชั่วโมง   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง เศษส่วน  และการบวก การลบ  การคูณ  การหาร  เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก รวมทั้งสิ้น  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที (t-test แบบ dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
           1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 83.06/85.13  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 75/75
           2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ร้อยละ 79
           3.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561