[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เจ้าของผลงาน : นายเจียมพล บุญประคม
จันทร์ เธ—เธตเนˆ 2 เน€เธ”เธทเธญเธ™ กรกฏาคม เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 664    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 315 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจากการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR จำนวน 7 เล่ม 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR มีค่าเท่ากับ 85.13/85.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมDESKTOP AUTHOR สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กลุ่มทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 0.6307 แสดงว่าครูที่ใช้ชุดฝึกอบรม มีความก้าวหน้าทางการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.07 3. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR มีคะแนนก่อนอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เท่ากับ 24.09 คะแนน และมีคะแนนหลังอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เท่ากับ 34.13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ครูมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่วยทำให้ครูมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ( = 4.47) รองลงมาคือ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ( = 4.36) สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคลได้ ( = 4.33) และขนาดรูปเล่มเหมาะสม น่าใช้ ( = 4.25) ตามลำดับ ข้อที่ครูมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน ( = 3.84) โดยสรุป ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้ครูเกิดทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ได้เป็นอย่างดี


งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561