[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 3.80.224.52     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5

เจ้าของผลงาน : นายไพศาล เพียสังกะ
อังคาร เธ—เธตเนˆ 10 เน€เธ”เธทเธญเธ™ กรกฏาคม เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 229    จำนวนดาวน์โหลด : 65 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
               รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  และ  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 2 จำนวน 19 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้ประชากรจากกลุ่มเป้าหมาย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 10 แผน  เวลา  18  ชั่วโมง  (รวมแผนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่าย(P) เท่ากับ 0.27-0.80 มีค่าอำนาจจำแนก(r) เท่ากับ 0.20 ถึง 0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ(p)
               ผลการศึกษาพบว่า
              1.  แบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.89/76.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ที่ตั้งไว้
              2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.5719 หมายความว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.19
              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561