[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
จันทร์ เธ—เธตเนˆ 29 เน€เธ”เธทเธญเธ™ ตุลาคม เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 104    จำนวนดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา       นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู
สังกัด         สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
 
บทคัดย่อ
 
            รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความมุ่งหมายเพื่อ       (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (4)  เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียน รายวิชา ง22205 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  8  แผน  รวม  16  ชั่วโมง       (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยาก  (P)  ระหว่าง  0.53 - 0.78  ค่าอำนาจจำแนก  (B)  ระหว่าง  0.25 - 0.70  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  เท่ากับ  0.92  และ  (4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  10  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนก  (r)  ตั้งแต่  0.42 – 0.85 และ  มีค่าความเชื่อมั่น  (α)  เท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  ค่า IOC  ค่า E1/E2  ค่า  E.I.  และค่า  t-test
 
            ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
                    1.  แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.98 / 80.49  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
                    2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6299แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  62.99
                    3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ .05        
                    4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (= 4.43) ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561