[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว ( อ่าน : 380 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ประเสริฐ โพธิ์ชัย
20/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 375 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวณัฐพร ไชยศรี
17/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
23 การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ( อ่าน : 351 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นรงณ์ เห็นหลอด
14/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
24 การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ( อ่าน : 387 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นรงณ์ เห็นหลอด
14/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 332 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ นางสาวภัสอร เสตถา
16/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
26 การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2( อ่าน : 369 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวทิพรดา รัตนวงศ์
19/ม.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
27 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ( อ่าน : 452 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
11/ม.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School( อ่าน : 313 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ Chongrak Chantawong
1/ธ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
29 การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21( อ่าน : 300 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ จงรัก จันทวงศ์
27/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา( อ่าน : 279 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โพชฌง เสืออบ
27/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 415 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สามารถ รุ่งเรือง
27/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล ( อ่าน : 407 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ สุนทรีย์ แสงหงษ์
26/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง ( อ่าน : 449 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
20/ต.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA ( อ่าน : 396 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรุณลักษณ์ คำมณี
22/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 323 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
12/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 ายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด พืชสมุนไพรในครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 13101 (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2285 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ peeraya
24/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม( อ่าน : 562 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ นายกัมปนาท วิลัยลาน
7/ก.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
38 ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 313 / ดาวน์โหลด : 40 ) เจ้าของ นางระรื่น งอยจันทร์ศรี
20/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ( อ่าน : 1034 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
13/ม.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ( อ่าน : 596 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
9/ม.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>