[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ( อ่าน : 752 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ พัฒนะ สีหานู
20/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง ( อ่าน : 650 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ ตรีพินิจ พินิจมนตรี
20/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อย่างยั่งยืน ( อ่าน : 1148 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
20/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 รายงานผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการสร้างสื่อและนวัตกรรม รหัสวิชา ง 22202 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 622 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวยุพิน ชาลีแสน
17/พ.ย./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
35 การศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครู ในโรงเรียนบ้านช่อระกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ( อ่าน : 750 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ นายเจียมพล บุญประคม
23/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานโครงการร่วมแรงร่วมจิตพิชิต NT( อ่าน : 878 / ดาวน์โหลด : 93 ) เจ้าของ นายรัฐอิสรา กงวงษ์
29/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานการวิจัยและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ( อ่าน : 1075 / ดาวน์โหลด : 187 ) เจ้าของ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒
27/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
38 การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร( อ่าน : 1123 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ นางวิลาวัลย์ ในจันทัก
20/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร( อ่าน : 924 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นางวิลาวัลย์ ในจันทัก
20/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1067 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวคำไผ่ สาริสี
16/ธ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
41 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1582 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการ
16/ธ.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
42 ผลของการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช้ชุดการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกุดฮู( อ่าน : 810 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ kitiphong
21/ต.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 ผลของการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช้ชุดการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกุดฮู( อ่าน : 422 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ kitiphong
21/ต.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
44 ผลการฝึกทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลขั้นพื้นฐานโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดฮู( อ่าน : 595 / ดาวน์โหลด : 74 ) เจ้าของ kitiphong
21/ต.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
45 เรื่องเล่าครูแกนนำ ที่ได้รับการคัดกรองระดับภูมิภาครอบแรก และได้เป็นผลงานที่เป็น (Interesting Practice : IP)( อ่าน : 1498 / ดาวน์โหลด : 504 ) เจ้าของ นางอุไรวรรณ บุญเต็ม
17/ต.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา FullText
46 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1240 / ดาวน์โหลด : 85 ) เจ้าของ นางสาวดอกไม้ พรมสาหิง
21/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 รายงานแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 401 / ดาวน์โหลด : 45 ) เจ้าของ anoma2519
21/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด Learning from ASEAN วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้1 (อ32201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( อ่าน : 1434 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวววราภรณ์ ซุยลา
21/มิ.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
49 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่องสารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( อ่าน : 811 / ดาวน์โหลด : 123 ) เจ้าของ นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ
26/พ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
50 การรายงานรูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ (K.W.EIS) โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ( อ่าน : 924 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ pinyo
26/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>