[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.226.25.74     
เมนูหลัก
ita

Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 61 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
41 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละวิชาคณิตศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 780 / ดาวน์โหลด : 46 ) เจ้าของ pinyo
26/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
42 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละวิชาคณิตศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 565 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ pinyo
26/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
43 รายงานโครงงานร่วมแรงรวมใจแก้ ไขปญหาการอ่าน การเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ( อ่าน : 680 / ดาวน์โหลด : 282 ) เจ้าของ นายเกิดมี สอนเมือง
10/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา FullText
44 รายงานการประเมินโครงการร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 ( อ่าน : 721 / ดาวน์โหลด : 229 ) เจ้าของ นายเกิดมี สอนเมือง
10/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา FullText
45 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป และบูรณาการสู่อาเซียน( อ่าน : 766 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นวลจันทร์ ฝาดชมพู
24/พ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
46 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Hello ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 453 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นางพรชนก วิลัยลาน
16/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
47 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Hello ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 561 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นางพรชนก วิลัยลาน
10/ก.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
48 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 410 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นางสาวกุหลาบ บึงไสย์
29/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
49 การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระ:การดำรงชีวิตและครอบครัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 521 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวรรณชัย งามขำ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
13/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
50 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ชนิดของคำ ( อ่าน : 1171 / ดาวน์โหลด : 262 ) เจ้าของ นางรุจิรา ลายเมฆ
14/ธ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
51 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2( อ่าน : 584 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ นางอุทัย เก่งกว่าสิงห์
12/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
52 การพัฒนาทักษะการสีซออู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะซออู้เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ( อ่าน : 430 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นายสมิง สงไพรสน
7/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 การพัฒนาทักษะการสีซออู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะซออู้เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ( อ่าน : 336 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นายสมิง สงไพรสน
7/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
54 การพัฒนาทักษะการสีซออู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะซออู้เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ( อ่าน : 463 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นายสมิง สงไพรสน
7/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 การพัฒนาทักษะการสีซออู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะซออู้เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ( อ่าน : 423 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมิง สงไพรสน
7/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
56 รายงานการพัฒนาหนังสือเรียน รายวิชา ง16201 เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 417 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวลัดดา คำภาค
5/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
57 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ( อ่าน : 461 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววราภรณ์ ซุยลา
24/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
58 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 566 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางอโนมา สมันต์ศรี
19/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
59 หนังสืออ่านประกอบหน่วยการเรียนรู้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ( อ่าน : 782 / ดาวน์โหลด : 170 ) เจ้าของ นายวรรณชัย งามขำ
25/ส.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
60 หนังสืออ่านประกอบหน่วยการเรียนรู้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ( อ่าน : 650 / ดาวน์โหลด : 94 ) เจ้าของ นายวรรณชัย งามขำ
25/ส.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>