ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ซึ่งนายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1528104280913922