คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่

Read more