กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

➤ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

➤ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

➤ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

➤ พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

➤ พรบ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

➤ พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

➤ พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

➤ พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2

➤ พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

➤พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

➤ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

➤ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

➤ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

➤ พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน

➤ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

➤ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

➤ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย

➤ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

➤ คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

➤ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

➤ แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553

➤ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

➤ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

➤ ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

➤ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540