การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพกลุ่ม line คลินิดงปม

ภาพอบรมให้ความรู้และตรียมการประเมิน ITA

นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ภาพ ให้คำปรึกษา

ภาพกิจกรรมเคารพธงชาติ

ภาพกิจกรรมตสน. 2563

ภาพอบมรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพอบมรมเจ้าหน้าการเงินและพัสดุโรงเรียน

มาตรการในการใช้จ่ายงปม.และทรัพย์สินราชการ

มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน