การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

2.คำสั่ง คณะทำงาน พัฒนารูปแบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป. นภ. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

4.คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และนิเทศการศึกษา

5.แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

6.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการคัดเลือกรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

7.คณะทำงาน กำหนด เขียนโครงการ กิจกรรมตามตัวชี้วัดของนโยบาย ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563