ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนน อุดรธานี เลย, ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042 359 564
E-Mail : nongbua.nb2@gmail.com

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งเบอร์โทร
1นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติผอ.สพป.นภ.20819540790
2นายบุญชู  สิทธิสอนรอง ผอ.สพป.นภ.2089-840-7256
3นายเจนภพ  ชัยวรรณรอง ผอ.สพป.นภ.2097-301-1156
4นายธเนศ ตรีพงษ์รอง ผอ.สพป.นภ.2089-9445556
กลุ่มอำนวยการ
1นางนวพร  สมบัติธีระผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ085-757-7340
2นายปัญญา  แก้วเกิดเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน098-667-1994
3นางจิตลัดดา  สัจจเขตเจ้าหน้าที่ธุรการ083-071-2230
4นางสาวยุภาวดี  ดวงลีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ093-420-9922
5นางพัชรินทร์  คุยบุตรเจ้าหน้าที่ธุรการ088-303-8480
6ส.ต.สงวนศักดิ์  ไชยศรีช่างไม้ 3064-167-5222
7นายประไพ  คืนดีช่างไฟฟ้า 3080-178-9413
8นายสุดใจ  พลชัยช่างไฟฟ้า 3085-657-3088
9นายบรรจง  ยางศรีช่างปูน 3084-393-6489
10นางโสภา  ไชยศรีพนักงานทำความสะอาด089-576-4295
11นางน้ำอ้อย  พรพลทองพนักงานทำความสะอาด085-274-7952
12นายบุญมาชัย  ภายศรี ยาม093-081-4199
13นายคันชัย  มอมุงคุณยาม087-026-4451
กลุ่มนโยบายและแผน
1น.ส.ลักษมี  สามิตรผอ.กลุ่มนโยบายและแผน081-739-7763
2นางสาวช่อผกา  เกษดาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน096-712-0600
3นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัยเจ้าหน้าที่ธุรการ080-185-8130
4นางสาวรติยา รันรัติยาเจ้าหน้าที่ธุรการ095-180-9083
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1นางนิรมล อินทร์เพชรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ081-262-9614
2นางบัวเรียน  ภูกองชัยนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ090-195-7442
3นางณัตตยา  คำพิศาลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ094-629-7836
4น.ส. สรัญญา  สุพรหมอินทร์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ094-629-7836
5นางสาวอัมภาพร  ฝ่ายชาวนาเจ้าหน้าที่ธุรการ089-841-4710
6นางสาวจิตรลดา  ศิริวงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการ083-093-6586
7นางสาวทิพวรรณ  เลานอกเจ้าหน้าธุรการ098-161-4894
หน่วยตรวจสอบภายใน
1นางยวนใจ  พันตรีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน089-715-4558
2นางจิราภรณ์  ม่วงสนิทนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ097-302-6175
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1นายชุมพล  จงรัตน์กลางผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล081-730-0638
2ส.อ.ประภัทร์  รักษาภักดีนักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ089-277-6622
3นายอักษร  เทียนสื่อเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ081-058-5075
4นางดาราวดี  ค่ำคูณเจ้าพนักงานธุรการ094-303-2519
5นางสาววราภรณ์  ปิ่นคำเจ้าหน้าที่ธุรการ098-146-9390
6นางสาวธิดารัตน์  โคตรสุวรรณ์พนักงานพิมพ์ดีด086-481-7448
7น.ส.อาทิตยา  จันทร์เพ็ญมงคลเจ้าหน้าที่ธุรการ098-752-6089
8นางสาวนิดา  บุดดาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ063-037-8578
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา082-850-4909
2นางสาวชนัดตา ไทยถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ098-982-4846
3นางสาวณัฎฐ์ปภา  ราคายิ่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ086-003-7561
4นายศุภชัย  ทองโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน080-191-7655
5นางสาวมาริษา  ดีสมพนักงานราชการ 
6นางสาวสุนิสา  จันคำภาเจ้าหน้าที่ธุรการ081-051-7493
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1นายพิทักษ์  รันรัติยาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-670-6375
2นายภูมิทัศน์  เหล่าบุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ094-504-9288
3น.ส.ไพพยอม พิมพ์พาเรือศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ080-011-9426
4นางนิรมล บุญเย็น      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-739-7916
5นางสุภาภร  สิมลีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-577-6059
6นายวีระ  ศิลาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ065-079-5886
7นายอดิศร  โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-380-2023
8นายพัฐจักร  วันทวีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ094-394-1915
9น.ส.กฤตยา  ตระกูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-262-8456
10นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ090-835-6516
11น.ส.โสภา  พันธ์พรหมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-873-1715
12นางสาวพีรญา  วาดวงศ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ061-158-3965
13นางณิชาภัทร  เหตุเกษศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ088-553-3705
14นางสาวเตือนใจ  แสนนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-954-1820
15นายเจียมพล  บุญประคมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-576-1014
16นางกมลวลี  บุญแสนแผนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ080-180-2598
17นางรุ่งตะวัน  แพงแสงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน081-380-7211
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ
1นายประภาส  พลไชยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ081-297-2991
2นายอธิวัฒน์  สายสิงห์เจ้าหน้าที่ธุรการ080-185-0492
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1นางทองเหลียน ประนันทังผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ089-595-6882
2นางสาวบลสิการ  ดอนโสภาเจ้าหน้าที่ธุรการ080-008-8733
กลุ่มกฎหมายและคดี
1นายศุภชาญ  พันธ์โสภณผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี086-024-7729
2นายภูธเนศ  ภูหาดนิติกรปฏิบัติการ082-025-1835