ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนน อุดรธานี – วังสะพุง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042 359 564
ต่อเบอร์ภายในกด

1. กลุ่มอำนวยการ  ต่อ 20

2. กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 21

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 25

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  ต่อ 18

7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 13

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ต่อ 15

โทรสาร : 042 359 563
E-Mail : nongbua.nb2@gmail.com

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งเบอร์โทร
1นายรัฐอิสรา กงวงษ์ผอ.สพป.นภ.2
2นายบุญชู  สิทธิสอนรอง ผอ.สพป.นภ.2089-840-7256
3นายเจนภพ  ชัยวรรณรอง ผอ.สพป.นภ.2097-301-1156
4นายธเนศ ตรีพงษ์รอง ผอ.สพป.นภ.2089-9445556
กลุ่มอำนวยการ
1นางนวพร  สมบัติธีระผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ085-757-7340
2นางสาวนรมี โตะลูนักประชาสัมพันธ์ 080-8903004
3นางจิตลัดดา  สัจจเขตเจ้าหน้าที่ธุรการ083-071-2230
4นางสาวยุภาวดี  ดวงลีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ093-420-9922
5นางพัชรินทร์  คุยบุตรเจ้าหน้าที่ธุรการ088-303-8480
6ส.ต.สงวนศักดิ์  ไชยศรีช่างไม้ 3064-167-5222
7นายประไพ  คืนดีช่างไฟฟ้า 3080-178-9413
8นายสุดใจ  พลชัยช่างไฟฟ้า 3085-657-3088
9นายบรรจง  ยางศรีช่างปูน 3084-393-6489
10นางโสภา  ไชยศรีพนักงานทำความสะอาด089-576-4295
11นางน้ำอ้อย  พรพลทองพนักงานทำความสะอาด085-274-7952
12นายบุญมาชัย  ภายศรี ยาม093-081-4199
13นายคันชัย  มอมุงคุณยาม087-026-4451
กลุ่มนโยบายและแผน
1น.ส.ลักษมี  สามิตรผอ.กลุ่มนโยบายและแผน081-739-7763
2นางสาวช่อผกา  เกษดาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน096-712-0600
3นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัยเจ้าหน้าที่ธุรการ080-185-8130
4นางสาวรติยา รันรัติยาเจ้าหน้าที่ธุรการ095-180-9083
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1นางนิรมล อินทร์เพชรผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ081-262-9614
2นางบัวเรียน  ภูกองชัยนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ090-195-7442
3นางณัตตยา  คำพิศาลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ094-629-7836
4น.ส. สรัญญา  สุพรหมอินทร์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ094-629-7836
5นางสาวอัมภาพร  ฝ่ายชาวนาเจ้าหน้าที่ธุรการ089-841-4710
6นางสาวจิตรลดา  ศิริวงศ์เจ้าหน้าที่ธุรการ083-093-6586
7นางสาวทิพวรรณ  เลานอกเจ้าหน้าธุรการ098-161-4894
หน่วยตรวจสอบภายใน
1นางยวนใจ  พันตรีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน089-715-4558
2นางจิราภรณ์  ม่วงสนิทนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ097-302-6175
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1นายชุมพล  จงรัตน์กลางผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล081-730-0638
2ส.อ.ประภัทร์  รักษาภักดีนักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ089-277-6622
3นายอักษร  เทียนสื่อเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ081-058-5075
4นางดาราวดี  ค่ำคูณเจ้าพนักงานธุรการ094-303-2519
5นางสาววราภรณ์  ปิ่นคำเจ้าหน้าที่ธุรการ098-146-9390
6นางสาวธิดารัตน์  โคตรสุวรรณ์พนักงานพิมพ์ดีด086-481-7448
7น.ส.อาทิตยา  จันทร์เพ็ญมงคลเจ้าหน้าที่ธุรการ098-752-6089
8นางสาวนิดา  บุดดาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ063-037-8578
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา082-850-4909
2นางสาวชนัดตา ไทยถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ098-982-4846
3นางสาวณัฎฐ์ปภา  ราคายิ่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ086-003-7561
4นายศุภชัย  ทองโคตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน080-191-7655
5นางสาวมาริษา  ดีสมพนักงานราชการ 
6นางสาวสุนิสา  จันคำภาเจ้าหน้าที่ธุรการ081-051-7493
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1นายพิทักษ์  รันรัติยาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-670-6375
2นายภูมิทัศน์  เหล่าบุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ094-504-9288
3น.ส.ไพพยอม พิมพ์พาเรือศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ080-011-9426
4นางนิรมล บุญเย็น      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-739-7916
5นางสุภาภร  สิมลีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-577-6059
6นายวีระ  ศิลาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ065-079-5886
7นายอดิศร  โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-380-2023
8นายพัฐจักร  วันทวีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ094-394-1915
9น.ส.กฤตยา  ตระกูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-262-8456
10นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ090-835-6516
11น.ส.โสภา  พันธ์พรหมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-873-1715
12นางสาวพีรญา  วาดวงศ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ061-158-3965
13นางณิชาภัทร  เหตุเกษศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ088-553-3705
14นางสาวเตือนใจ  แสนนาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-954-1820
15นายเจียมพล  บุญประคมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-576-1014
16นางกมลวลี  บุญแสนแผนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ080-180-2598
17นางรุ่งตะวัน  แพงแสงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน081-380-7211
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ
1นายประภาส  พลไชยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ081-297-2991
2นายอธิวัฒน์  สายสิงห์เจ้าหน้าที่ธุรการ080-185-0492
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1นางทองเหลียน ประนันทังผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ089-595-6882
2นางสาวบลสิการ  ดอนโสภาเจ้าหน้าที่ธุรการ080-008-8733
กลุ่มกฎหมายและคดี
1นายศุภชาญ  พันธ์โสภณผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี086-024-7729
2นายภูธเนศ  ภูหาดนิติกรปฏิบัติการ082-025-1835