ประเมิน ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network

การบริหารงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E–Service

การบริหารเงิน
งบประมาณ

o18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        รอบ 6 เดือน 
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 

การส่งเสริม
ความโปร่งใส

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        และประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
        ประจำปีรอบ 6 เดือน 
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
        และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน