กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ถนนอุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทร. 042359564-7 โทรสาร. 042359563 E-Mail : athsai1703@obecmail.obec.go.th

การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต