การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและ การให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

CamScanner-02-03-2564-09.13

1611725973x401043832_1

1611725973x401043832_2