สพป.นภ.2 จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 ใต้ต้นบุญรวมใจให้น้อง

วันที่ 1 พศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ใต้ต้นบุญรวมใจให้น้อง ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 และดำเนินงานตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี

นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธารเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมร่วมทำบุญ ใต้ต้นบุญรวมใจให้น้อง ทั้งนี้มีบุคลากรสพป.นภ.2 พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการคัดกรองผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานและนิเทศติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อาทิ เช่น เด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษ เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่ประสบภาวะยากลำบาก เดือดร้อน เด็กที่ประสบภัยพิบัติต่างๆจากการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2