ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ได้จัดส่งจดหมายข่าวออนไลน์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดและการจัดการศึกษา ผ่าน QR CODE   และ URL: http://gg.gg/gglmp ให้สาธารณชนได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป