ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฏยวาทิต กิตติประกาศ” เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคง ดังรายละเอียดที่แนบ

          ในการนี้ จึงขอให้ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ให้โรงเรียน   ในสังกัดที่มีนักเรียนในระดับชั้น ม.๑ – ๖ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓         ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ สถานศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ ใบสมัคร และเพลงที่ใช้ประกวดได้ที่ http://bpi.ac.th/d&mcontest