ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ของสหกรณ์ จำนวน ๗ แปลง ดังนี้ นัดที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓, นัดที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓, นัดที่ ๓ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ หรือผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาซื้อขายจากการขายทอดตลาด โดยมีกำหนดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐-๔๒๓๑-๖๖๔๓ หรือ ๐-๘๐๔๗๒-๖๒๖๒ ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ฯ